Website disclaimer voor Milor Hosting – Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van deze website. Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Op het bezoeken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie is Nederlands recht van toepassing.

Algemeen

De inhoud van deze website is voor algemene informatie. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Milor Hosting besteedt aan de inhoud van deze website is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onjuist en/of onvolledig is. Hoewel Milor Hosting zich inspant om de informatie op de website zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd. Milor Hosting en aan haar gelieerde werkmaatschappijen zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door Milor Hosting worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Milor Hosting controlereert de inhoud van deze websites niet en verstrekt dan ook geen enkele garantie ten aanzien van de inhoud of de kwaliteit van deze websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijk die zou kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze websites dan wel van de daarop gepubliceerde informatie. Het feit dat zich op deze website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Milor Hosting (de inhoud van) deze websites en/of de via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten goedkeuren, onderschrijven of aanbevelen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten van (de informatie op) deze website (waaronder merken, handelsnamen, teksten, afbeeldingen, logo’s, en/of enig ander materiaal) zijn eigendom van Milor Hosting ofwel van een licentiegever. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Milor Hosting deze website en/of delen daarvan op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Privacybeleid

Milor Hosting respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien u persoonsgegevens aan Milor Hosting verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of offerte of andere informatie zal Milor Hosting uw persoonsgegevens gebruiken voor de afhandeling van uw aanvraag of verzoek. Tevens gebruikt Milor Hosting uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, acties of evenementen. Indien u niet langer prijsstelt op het ontvangen van informatie van Milor Hosting dan kunt u dit te allen tijde aan Milor Hosting melden door het sturen van een e-mail naar : info@milor.nl

Uw persoonsgegevens zullen voor geen ander doel dan hierboven aangegeven worden gebruikt. Milor Hosting zal de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan derden  indien dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw aankoop of verzoek om informatie. In andere gevallen zal Milor Hosting uw persoonsgegeven niet doorgeven aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Milor Hosting kan gebruik maken van zogenaamde cookies voor het verzamelen van statistische gegevens met betrekking tot het bezoek van deze website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Wijzigingen

Milor Hosting behoudt zich het recht voor de inhoud van deze en haar gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder enige kennisgeving aan te passen. U wordt dan ook verzocht om onze disclaimer regelmatig te checken. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website worden vermeld.

(Dit is de disclaimer met onder andere de algemene gebruiksvoorwaarden. De Algemene Voorwaarden (A.V.) vind u hier.)