Algemene voorwaarden [Milor Hosting]

1. Definities

1.1. Cliënt: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van [Milor Hosting] wordt gesloten, hierna te noemen “cliënt”.

1.2. Milor: [Milor Hosting], leverancier van de producten en/of diensten, hierna te noemen “Milor”.

1.3. Producten en diensten: Zijnde onder andere hosting, domeinnaamregistratie(s) scripting of design.

1.4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten en/of diensten van Milor.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Milor en cliënt

2.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Milor ondertekend schrijven.

2.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de cliënt worden door Milor niet geaccepteerd.

2.4. Milor is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

2.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.

2.6. Milor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke cliënt ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Milor.

2.7. Cliënt zal Milor binnen 48 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen mogelijk disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van Milor en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien eerder genoemde melding niet plaatsvindt, verliest cliënt ieder recht op het instellen van een vordering.

2.8. IP Nummer(s), welk(e) door cliënt in bruikleen is (zijn), blijft (blijven) eigendom van Milor. Op geen enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch (semi-) permanent bezig kan de cliënt aanspraak maken op de IP nummer(s).

3. Overeenkomst

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Milor. gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Milor. schriftelijke of per elektronische (e-mail) post anders is vermeld.

3.2. De overeenkomst tussen Milor en cliënt gaat direct in op het moment van goedkeuring door Milor van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.

3.3.. De schijfruimte/dataverkeer staan direct tot beschikking van de cliënt, andere producten en/of diensten pas na ontvangst van volledige betaling, tenzij anders overeengekomen.

3.4. Milor behoudt zich het recht om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder opgaaf van reden.

3.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden (tenzij anders overeengekomen), en stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden. Bij opzegging van de overeenkomst dient de cliënt dit schriftelijk (aangetekend) te melden, minimaal 1 kalendermaand voor het verstrijken van het termijn van de te verlengen overeenkomst. Tot aan het einde van de overeenkomst is de cliënt het gangbare tarief verschuldigd. Als opzegdatum wordt beschouwd het moment waarop Milor de opzegging heeft ontvangen.

3.6. Een overeenkomst is door cliënt niet overdraagbaar aan derden.

3.7. Indien naar het oordeel van Milor daartoe redenen aanwezig zijn, is Milor gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien Milor dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd.

3.8. Indien Milor door oorzaak van de cliënt extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Milor gerechtigd deze bij cliënt in rekening te brengen; onder oorzaken van de cliënt vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.

3.9. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent cliënt diens aansprakelijkheid voor alle door Milor gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3.10. Milor heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

3.11. Milor heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– cliënt oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
– cliënt informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– cliënt informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– cliënt informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

4. Betalingen

4.1. De betalingsverplichting van cliënt gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Producten en diensten van Milor.

4.2. De verschuldigde bedragen dienen per afgesproken periode (webhosting) of per jaar (domeinregistratie) te worden voldaan, en wel binnen 14 dagen na de aanvangsdatum overeenkomst.

4.3. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief wettelijke verplichte BTW (tenzij anders vermeld) en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Cliënt is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd

4.4. Bij te late betaling behoudt Milor zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik van de wanbetaler te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan, kan heraansluiting uitsluitend plaatsvinden, tegen eenmalige betaling van € 25,-

4.5. Milor behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de cliënt de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt.

4.6. Cliënt erkent diens aansprakelijkheid voor alle door Milor gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de wettelijke rente ter zake diens verzuim .

4.7. Tot het moment waarop de betaling van betreffende factuur is ontvangen blijft Milor formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van Milor voortvloeit, zoals de domeinnaam, de website etc. etc.

4.8. Indien cliënt van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan cliënt de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Milor kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Milor een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

4.9. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van overschrijving bank/giro, PayPal of iDeal (of op ander overeengekomen wijze).

4.10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van cliënt niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Milor een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot aan het moment van incassering.

5. Verplichtingen cliënt

5.1. De cliënt zal de ter beschikking gestelde web faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de cliënt enige beveiligen doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (identiteit).
5.1.1. De cliënt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor tekst en plaatjes (images) die betrekking hebben op pornografisch materiaal. Ook staan wij warez-sites, illegale software sites en mp3 sites niet toe.
5.1.2. De cliënt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor zaken die de server te veel belasten.

5.2. Milor behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de cliënt handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichting ter zake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de cliënt weer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarde heeft voldaan.

5.3. De cliënt zal de systemen en instellingen van Milor niet beschadigen.

5.4 De cliënt verstuurt geen ongevraagde e-mail (zogenaamde spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren, of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staan wij niet toe, en wordt gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.

5.5. Cliënt erkent de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan Milor of derden, veroorzaakt door het handelen wat in strijd is met voorgaande regels.

5.6. De verplichting tot betaling van het onderhevige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.

5.7. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de cliënt die handelt in strijd met het in artikel 5.3 gestelde dit rechtvaardigt, heeft Milor het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen, de overeenkomst te ontbinden.

5.8. Milor is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de cliënt, die in strijd is met voorstaande regels.

5.9. Cliënt vrijwaart Milor tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan, door het gebruik van cliënt op de systemen en verbindingen van Milor.

5.10. Cliënt verklaart Milor direct per aangetekend schrijven op de hoogste te stellen, indien cliënt aansprakelijk wordt gesteld, of claimt ontvangt die verband houden met de activiteiten van cliënt op internet.

5.11. Cliënt vrijwaart Milor voor alle aansprakelijkheden van derden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Milor is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Milor weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Milor kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Milor of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Milor.

6.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Milor slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Milor voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

6.3. Cliënt vrijwaart Milor voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden te zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan cliënt geleverde Producten en diensten van Milor.

6.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Milor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Milor is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

6.5. Milor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door cliënt aangeleverd promotiemateriaal.

6.6. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die Milor mocht lijden ten gevolge van een aan cliënt toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

6.7. Wijzigingen in de gegevens van cliënt dient cliënt direct schriftelijk mede te delen aan Milor . Als cliënt dit niet doet, is cliënt aansprakelijk voor eventuele schade die Milor als gevolg daarvan lijdt.

 

7. Wijziging(en) van de voorwaarden

7.1. Milor behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

7.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

7.3. Indien cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

8. Geschillen en toepasselijk recht

8.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Milor en cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

8.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(voor printbare versie Klikt u hier )

 

[njt_gdpr_term]